รายชื่อขนส่งเอกชน จังหวัดในภาคอีสาน ตะวันออกเฉียงเหนือ

Table of Contents

ขนส่งเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธ์ขนส่ง 02-416-5583 02-895-1302 04-381-1065
ดาวศรีบุญลือ 02-888-0680 02-888-0980
เรืองกิจ 02-887-4325-6 04-385-1342
ส.แก่นนคร 02-410-3423 04-382-1384

ขนส่งเอกชน จังหวัดขอนแก่น

ลี้ฮะจักร 02-448-2930-1 04-327-0693
ขอนแก่นการเกษตร 02-633-0725 02-410-3439 02-865-3739
ส.แก่นนคร 02-865-3492
Ptขนส่ง 082-135-1695
ชูเจริญ 02-887-1074-5 04-322-5912 087-556-4077
อ้วน 02-410-3667 04-322-4773-4
ฮ.ฮวดชุมแพ ขนส่ง 081-498-8457
เศรษฐีอิสาน 02-887-4605-6 04-324-1379
แก่นทองศรีเจริญ 02-441-3615
กิจเจริญทรัพย์ชุมแพ 02-888-0898 089-710-6239
ด่วนหนองคาย 02-219-1829 04-346-5458 086-996-5262
จือชุนเช้อทวีวัฒนา 02-449-5510 086-642-7285
ชัยวัฒน์พัฒนา 081-722-2935 084-111-3538

ภัทรนคร โลจิสติกส์
กรุงเทพ โทร : 066-125-3900, 066-125-3901, 066-125-3903, 066-125-3911
https://goo.gl/maps/nBR6G5twGW2w2iDs7
Web: https://www.prnllogistics.com/th/

ขนส่งเอกชน จังหวัดชัยภูมิ

ใหญ่ขนส่ง 02-887-4773
วัฒน์สันบริการ 02-888-1193 02-888-1194 02-811-3721
ภูเชียงรุ่งเรือง 02-888-0816 081-051-8979 085-658-3659
สหตะกั่วป่าสีคิ้ว 02-885-3225-6 04-441-1581
เอี๋ยวฮง 02-887-1460

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครพนม

นครพนมขนส่ง 02-448-2065-7 04-251-1149
วุฒิเจริญ 086-401-0886
อาทิตย์เจริญ 02-885-8441 089-840-4789 085-359-4435

ขนส่งเอกชน จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)

นิวปางช่องเชียงฮง 02-888-1952 04-431-1462
ซิงม่งเส็งราชสีมาเจริญ 02-410-3653 087-959-2275
นิวหม่งเส็ง 04-424-2920
โคราชบัวใหญ่ 02-888-1079
อุดมศักดิ์ก๊กเฮง 04-424-1173 081-643-4854
พิมายขนส่ง 02-441-3503 081-946-1469 086-649-3715
ประชากิต 02-809-2100
สหตะกั่วป่าสีคิ้ว 02-885-8425-6 04-441-1581

ขนส่งเอกชน จังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬรุ่งเรือง 087-226-6969 02-885-8441

ขนส่งเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์

เม่งเส็งบุรีรัมย์ 02-889-3258-9 02-889-4781 04-461-2935
วันชัยสหกิจ 02-888-0703
บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง 02-887-4134 081-878-7889 04-461-3129

ขนส่งเอกชน จังหวัดมหาสารคาม

ทพสันธ์ ขนส่ง 02-416-5583 04-381-1065 081-651-4029
ลื้อจักร 02-448-2873 04-371-2851
เม็ดเงินรุ่งเจริญ 081-425-7634 089-218-0796
เศรษฐีอิสาน 02-887-4605-6 04-322-2135
เรืองกิจ 02-887-4325-6 04-352-4123
ส.แก่นนคร 02-410-3423 04-372-1297 02-865-3492

ขนส่งเอกชน จังหวัดมุกดาหาร

บุญรักษา 02-888-1551 04-261-1244
เจ็งกี่ 02-887-0109 02-887-0110 04-261-1301
ตั้งเซ้ง 02-803-7066-7 085-359-4435
อาทิตย์เจริญ 02-814-3472 04-261-4265
มุกดาหารขนส่ง 02-813-0437 04-261-1606

ขนส่งเอกชน จังหวัดยโสธร

เมืองยศสุนทร 02-814-4085 04-571-2203
กิจสุนทร 02-887-0343-4
ตั้งงเซ้ง 02-803-7066-7 04-571-1522

ขนส่งเอกชน จังหวัดร้อยเอ็ด

กาฬสินธ์ขนส่ง 02-416-5583 04-381-1065
เรืองกิจ 02-887-4325-6 04-352-4556
ร้อยเอ็ดสายสงวน 02-887-4698-9 084-144-4811 080-461-7907
นำโชค 02-429-1319 04-352-6055 087-592-7737

ขนส่งเอกชน จังหวัดเลย

เลยขนส่ง 02-410-3410
พาณิชย์การขนส่ง KSD 02-887-2352 088-545-5964
ศรีบุญเรือง 061-037-2456 086-465-0791
เลยไพศาล ขนส่ง 090-441-4624 02-888-1805
SVรุ่งเรืองขนส่ง 080-101-8965 083-351-4755
พรชัย 089-894-8818 084-118-8821
สหขนส่ง 02-410-3413
ฝ้ายสิทธิ์สมบูรณ์ 02-888-0194
สหรุ่งเรืองขนส่ง 02-804-8721-3

ขนส่งเอกชน จังหวัดสกลนคร

นครพนมขนส่ง 02-448-2065-7 04-271-3003
จีระ 02-888-1076
นิวสกลขนส่ง 02-885-8427-9 04-271-1033
บางปิ้วทองสกล 02-448-2872
สหรุ่งเรือง 02-224-1901

ขนส่งเอกชน จังหวัดสุรินทร์

พนมรุ้ง 02-887-4135 083-365-9898 04-414-3057
เม่งเส็งบุรีรัมย์ 02-889-4781 02-887-3258-9 02-633-2816
เม่งเส็งศักดิ์ชัย 02-410-3429 04-451-8139
ย่งฮวด 02-887-2045-6
สหนำโชค 02-429-6319 089-948-4826

ขนส่งเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ

พนมรุ้งศรีสะเกษ 02-887-4135 04-563-3149
ส.เจริญกิจ 02-887-4350 02-887-0624 04-562-0159
ศรีสะเกษโชคดี 087-241-1555
ยงเส็ง 02-410-3180 04-564-3758 088-128-6495
สามมิตร 02-888-0809
สหนำโชค 02-429-6319 04-563-1565 081-592-7737
โชคเจ้าสั่ว 086-079-3141 085-016-4960
ธนาวินขนส่ง 02-888-2025

ขนส่งเอกชน จังหวัดหนองคาย

สรหนองคาย 02-885-7420-1 04-244-458

อิสานเอ็กซ์เพรส์ 02-887-2161-2 04-246-5446-7

ด่วนหนองคาย 02-219-1829 086-996-5262 084-158-5662

SMขนส่ง 081-919-0129 081-910-9313 085-205-4446

บึงกาฬขนส่ง 02-885-8441 087-226-3969

ขนส่งเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู

ศรีบุญเรือง 061-037-2456 086-465-0791
SVรุ่งเรืองขนส่ง 080-101-8965 083-351-4755
นครเขื่อนขันธ์ 02 888 1695 08 9776 6685
สหขนส่ง 02-410-3413
หนองบัวลำภู ร.พ.น 088-321-0917 088-379-1878
ศักดิ์สุเมธ 095-661-9119 088-034-0272

ขนส่งเอกชน จังหวัดอุดรธานี

อุดมพร 02-880-796 086-224-3119 04-233-1605
โชคบุญมา 02-887-4328
ผ่องศรี 02-887-0107-8
อีสานเอ็กซ์เพรส 02-887-2161-2 085-852-0202 081-659-5608
นิวสกลขนส่ง 02-885-8427-9 04-224-3987
ด่วนหนองคาย 02-219-1829 04-232-2598
จงชนเซ้งรถด่วนทวีวัฒนา 02-449-5510 04-224-2411 081-871-7789
วุฒิเจริญ 080-207-6762 087-673-2101

ขนส่งเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี

พรชัยขนส่ง 02-888-0995 087-639-9387 082-722-9943
ตั้งง่วนหลี 02-441-3022-3 04-531-1031 087-562-2367
บี.เอส 086-869-2652
เมืองยศ 01-453-6932 02-813-1216
เตียเฮงหลี 02-888-0632

ขนส่งเอกชน จังหวัดอำนาจเจริญ

จิตต์เจริญ 02-888-1065 081-618-0075
บี.เอส.ขนส่ง 086-303-9620 086-366-8467
พี.เจ ด่วนอีสาน 02-116-0050 084-771-9902
เจี่ยเจ็งกี่ 02-887-0109 02-887-0110
อวยพรสุขสวัสดิ์ 087-443-6633