,

มือจับประตู P104

104 drawing spec
104 drawing spec